درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: پلمپ اماکن
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - شاهرود
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
علنی - گفت باید هوامو داشته باشی