درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: ارائه خدمات بانکی
عمومی - بانک - زاهدان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفته شد که عابربانک واست راه میندازم
اطلاعات تکمیلی
هیچی دیه