درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - زنجان