درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - کرمانشاه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
سوال کردند کیف پولت کجاست آیا کارت عابر بانک داری