درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
منشی درمانگاه تخصیص دولتی
اطلاعات تکمیلی
برای جراحی زایمان