درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - گلستان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق گرفتن ایرادهای بنی اسراییلی و سپس بیان امکان حل موضوع در صورت مساعدت مالی