درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حضوری و رو در رو
اطلاعات تکمیلی
دو نفر بودن که کنار جاده ایستاده بودن من ۱۰ تا بیشتر از سرعت مجاز می رفتم که بم ایت داد و گفت کارت ماشین گواهینامه و خیلی اروم و سریع گفت پول... منم خودمو زدم به اون راه که نفهمیدم ولی ۴۰ تومن جریمم کرد