درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
صریح