درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: نمره و گرفتن مدرک
عمومی - آموزش و پرورش - قم
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به صورت گنگ و به نحوی که بقیه افراد متوجه نشوند
اطلاعات تکمیلی
برای تصحیح نمره ام در ادرس انسان و محیط زیست تقاضا کردم و معلم ما گفت : دست مارو بگیر ماهم از خجالتت در میایم...