درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - ارومیه