درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - خوی
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق خود مامور به صورت غیر مسقیم
اطلاعات تکمیلی
من که اصلا قانونی سبقت گرفته بودم گفتن این سبقت در خط بریده بریده فقط برای دور زدنه شما 200چهارگزینه میشی یا با خنده نهار 50هزار خودتون راحت کنی من جریمه 50،هزاری قبول کردم