درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - آبادان