درخواست زیرمیزی
‫1,500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - مسکن و شهرسازی - تهران