درخواست زیرمیزی
‫500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شهرداری شهر احمد آباد مستوفی بخش مدیدیت پسماند