درخواست زیرمیزی
‫150,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - بانک - همدان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه