درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: پرداخت مزایای بیمه
عمومی - موسسات بیمه - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست رشوه رییس بیمه ایران شعبه تبریز
اطلاعات تکمیلی
رییس بیمه ایران شعبه تبریز برای انجام کار قانونی بر حق ما در خواست پنجاه میلیون رشوه کرد و با پرداخت نکردن علنا گفت که اگر ندهید انجام نمیدهم.قبل از ما هم از خیلی ها درخواست رشوه کرده ولی متاسفانه کسی برخورد نمیکند