درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره آب - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
چاه
اطلاعات تکمیلی
اداره آب تهران