درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - اصفهان
اطلاعات تکمیلی
شهرداری خمینی شهر اصفهان مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت تسریع و تخفیف با فشار و اجبار دریافت کرد