درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
فرمودند که این مبلغو بده تا مالیات شما رو 30 درصد واقعی منظور کنیم