درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: غیره
عمومی - مسکن و شهرسازی - تهران