درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - غیره - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
نوبت بازدید اتش نشانی به کارمند اتش نشانی دادیم