درخواست زیرمیزی
‫15,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - بندرعباس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت صدور مجوز تفکیک اول مبلغ ۱۰ میلیون گفتند حین کار به ۱۵ میلیون افزایش یافت که پرداخت نکردیم