درخواست زیرمیزی
‫15,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت سکه جهت تسهیل فرآیند دریافت وام از بانک صنعت و معدن