درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه مامور شهرداری جهت نادیده گرفتن سایه بام حیاط
اطلاعات تکمیلی
ماه گذشته یک باب واحد ویلایی در منطقه پادادشهر خریداری کردم که زمانیکه مامور شهرداری برای رویت منزل مراجعه کرد به دلیل وجود سایه بام در حیاط اعلام نمود که باید آنرا تخریب کنم که نهایتا با دریافت مبلغ پانصدهزارتومن موضوع را نادیده گرفت.