درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - بندر انزلی
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه وفساد اداری
اطلاعات تکمیلی
جهت تک برگی کردن سند متزل