درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مخابرات - بندرعباس