درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفت که برایه رسوندن آب به باغت باید چهار میلیون بدی
اطلاعات تکمیلی
من به طور قانونی خاستم که آب به باغم بیارم ولی گفت باید چهار میلون بدی تا بزارم