درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: مجوز ها و معافیت های گمرکی
عمومی - اداره گمرک - ارومیه