درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - سازمان بیمه تامین اجتماعی - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به صورت خیلی عادی وبدون هیچ مقدمه ای
اطلاعات تکمیلی
در خانه کارگر استان گیلان شهر رشت اقای نظام دوست رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی برای بیمه کردن من دو میلیون پول درخواست کردند