درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - آبادان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با کنایه