درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره آب - تبریز