درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای رسیدگی به پرونده ای ک به قول خودشون گم شده بود
اطلاعات تکمیلی
با پرداخت هزینه‌ یهو پیدا شد