درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: مجوز ها و معافیت های گمرکی
عمومی - اداره گمرک - خرمشهر
اطلاعات تکمیلی
باری که وارد کردیم هیچ مشکلی نداشت.ولی اولین کارشناس گفت که اینجا رسمه و روال عادی کاره. درغیر این صورت طرف اذیت میکنه و بار رو نگه میداره و باید خودتون بمونید تو شهر غریب و پول پارکینگ برای بارتون بدید. داماد ما هم گفت جهنم بده. البته طرف زیر 500رو قبول نمیکرد ولی چون داماد ما بلرش پیچ بود و بدون مشکل زیر بار نرفت و طرف هم کوتاه اومد.