درخواست زیرمیزی
‫250,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - اصفهان