درخواست زیرمیزی
‫250,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - کرج