درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: نمره و گرفتن مدرک
عمومی - آموزش و پرورش - دورود
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خرید غذا به تعداد دانش آموزان کلاس
اطلاعات تکمیلی
دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی