درخواست زیرمیزی
‫10,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - تبریز