درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - سنندج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
فساد فساد فساد در دادگاه دادگستری دادسرای سنندج
اطلاعات تکمیلی
ندارد