درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: ثبت شرکت یا کسب و کار جدید
عمومی - اداره بازرگانی - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اومدن فروشگاه کلی لباس بردن حرومشون بشه
اطلاعات تکمیلی
زنگ زد گفت بچهامون میان لباس میبرن پولشو مارم هنوزه که بیاره