درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بساط
اطلاعات تکمیلی
هر کس که در شهر بساط میکنه پول میده وگرنه جمعش میکنه