درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: رسیدگی به تخلفات قیمت
عمومی - اداره تعزیرات حکومتی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست بیست میلیون تومان جهت اخذ جواز در حالیکه جواز به تعزیرات ارتباطی ندارد