درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه به مامور شهرداری
اطلاعات تکمیلی
برای جلوگیری از خراب کردن بالکن مغازه درخواست رشوه کرده و ماهم 3500000ریال به او رشوه دادیم