درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه را پرداخت کردم
اطلاعات تکمیلی
برای شکایتی درباره مهریه دخترم، منشی قاضی با زبان بی زبانی به من فهماند اگر عجله دارم و می خواهم در روند پرونده تسریع ایجاد شود، می توانم هزینه اش را بدهم! و من هم دادم!