درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - تهران