درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: مالیات بر خدمات
عمومی - اداره مالیات - تهران
اطلاعات تکمیلی
ممیز درخواست لاس زدن، شماره و قرار گذاشتن با بنده داشت که متاهل هستم