درخواست زیرمیزی
‫200,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حل کردن مشکل تخریب ساختمان