درخواست زیرمیزی
‫125,430,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - سازمان بیمه تامین اجتماعی - قم
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفت چقد شیرینی میدی به پرونده رسیدگی کنم؟