درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - بجنورد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت دریافت سهیلات کشاورزی تقاضای رشوه کردند