درخواست زیرمیزی
‫15,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره آب - یزد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شهرستان تفت یزد برای گرفتن انشعاب آب، یک سال معطلم کردند، با کلی دوندگی و خم وراست شدن، تاکارمند منطقه پولش رو نگرفت، نگذاشت انشعاب بخرم.