درخواست زیرمیزی
‫13,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تلفنی و حضوری. در چند مرحله